Luật giá về thẩm định giá

Luật giá về thẩm định giá

Luật giá về thẩm định giá được chính phủ quy định thông qua hai văn bản: Luật số 11/2012/QH13 và Nghị định 89/2013/NĐ-CP nhằm đảm bảo các thẩm định viên ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017

Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017

Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017 đưa ra các khái niệm về đất đai, tài sản, giá cả, chi phí, giá trị thị trường, nguyên tắc sử dụng ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04

Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Bộ Tài chính ra thông tư số 158/2014/TT-BTC ban hàng tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03, 04 với các ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIỀU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 05 Quy trình thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 05) (Ban hành kèm ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá, Hồ sơ thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 06) ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 7

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 7

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 Phân loại tài sản trong thẩm định giá (Ký hiệu: TĐGVN 07) (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 8 , 9, 10

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 8 , 9, 10

Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính v/v ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08,09 và 10 Ban hành kèm theo Thông tư ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 10 Cách tiếp cận từ thu nhập (Ký hiệu: TĐGVN 10) (Ban hành kèm theo Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 quy định về thẩm định giá tài sản vô hình. Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11

Ngày 06 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài chính ra thông tư số 145/2016/TT-BTC ban hàng tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 với các tiêu chuẩn cụ ...
Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định ...
Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Thẩm định giá doanh nghiệp (Ký hiệu: TĐGVN 12) (Ban hành kèm ...