Luật giá về thẩm định giá

Luật giá về thẩm định giá được chính phủ quy định thông qua hai văn bản: Luật số 11/2012/QH13 và Nghị định 89/2013/NĐ-CP nhằm đảm bảo các thẩm định viên thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tải về tài liệu:

0964 094 886