Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 quy định về thẩm định giá tài sản vô hình. Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Download

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13: Tại đây.

Phụ lục đính kèm tiêu chuẩn thẩm định giá số 13: Tại đây.

0964 094 886